NederlandsEnglishFrançaisDeutsch

Privacy

Het Jensen Genootschap Holland, kantoor houdende te Zandheuvel 26, 4941 KM Raamsdonksveer, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weer gegeven in deze privacy verklaring.

Contactgegevens:
Het Jensen Genootschap Holland,
Zandheuvel 26
4941 KM Raamsdonksveer
info@jensenholland.nl.

Persoonsgegevens die het Jensen Genootschap Holland verwerkt
Het Jensen Genootschap Holland verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruikt maakt van onze diensten, zoals de website, of het deelnemen aan activiteiten en/of omdat u deze gegevens zelf aan Het Jensen Genootschap Holland heeft verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die Het Jensen Genootschap Holland verwerkt van bezoekers van de website:

 • IP- adres (via programma’s die aan deze website zijn gekoppeld)
 • Gegevens over uw activiteit op jensenholland.nl, de website van Het Jensen Genootschap Holland (via programma’s die aan deze website zijn gekoppeld)
 • Internetbrowser en apparaat type (via programma’s die aan deze website zijn gekoppeld)

Aanvullend wordt van leden van Het Jensen Genootschap Holland verwerkt:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer (indien door u verstrekt)
 • E-mail adres
 • Model en type Jensen
 • Kenteken(s) van de Jensen(s)
 • Bankrekeningnummer
 • Chassis- en/of motornummer (indien door u verstrekt)
 • Overige gegevens (indien door u verstrekt)

Gebruik van uw gegevens
Het Jensen Genootschap Holland verwerkt de gegevens van leden voor de volgende doelen:

 • Het verzenden van (e-)nieuwsbrieven, (e-)magazines, en verdere informatie over Jensens en relevante oldtimeractiviteiten.
 • Het contact met u opnemen indien er met de verzending en/of onze overige dienstverlening problemen optreden.

Als u hiertegen bezwaar heeft, kunt u dat melden en worden uw gegevens onmiddellijk uit het bestand verwijderd voor zover er uit hoofde van het lidmaatschap en/of de wet geen bewaarplicht voor deze gegevens bestaat.

 • De financiële en administratieve afhandeling van het lidmaatschap, waarbij het voornamelijk om het verzenden van de facturen zal gaan.

Het Jensen Genootschap Holland deelt uw gegevens alleen met verschillende derden voor zover dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van gemaakte afspraken.
Voor het overige worden uw gegevens zonder uw uitdrukkelijke voorafgaande toestemming niet aan derden verstrekt, tenzij Het Jensen Genootschap Holland daartoe verplicht is op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak.

Bewaartermijnen
Het Jensen Genootschap Holland bewaart uw gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens zijn vergaard. Dat betekent dat wij adres- en contactgegevens bewaren zolang u lid van Het Jensen Genootschap Holland bent, en dat wij financiële en administratieve gegevens bewaren zolang dit wettelijk verplicht is. Statistische informatie wordt enkel in geaggregeerde vorm enkele jaren bewaard om trends in bezoekgedrag te kunnen onderscheiden.

Cookies
Uw bezoek aan deze website wordt bijgehouden door middel van cookies. Het Jensen Genootschap Holland gebruikt alleen technische en functionele cookies, en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Deze informatie wordt via de website verzameld en gebruikt om de site gebruiksvriendelijker te maken. De gegevens worden niet herleidbaar tot individuele computers aan andere partijen verschaft. U kunt uw browser zo instellen dat u geen cookies meer ontvangt. In dat geval kunnen wij niet garanderen dat alle diensten en functionaliteiten van deze website op een juiste manier werken. Bekijk ons Cookie beleid voor meer informatie over de cookies die wij gebruiken.

Foto en video
Het Jensen Genootschap Holland gebruikt in haar communicatie over haar activiteiten en over Jensen in het algemeen beeldmateriaal dat tijdens bijeenkomsten is gemaakt. Dit beeldmateriaal zal door vereniging nooit zonder voorafgaande toestemming van de leden worden gebruikt, en bij gebruik zullen naam van de eigenaar en kenteken van de Jensen niet gecombineerd worden vermeld.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om de gegevens die Het Jensen Genootschap Holland van u heeft opgeslagen en verwerkt in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van deze gegevens door Het Jensen Genootschap Holland.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering van uw gegevens, sturen naar info@jensenholland.nl, of u kunt zich wenden tot het postadres.

Verder wijst Het Jensen Genootschap Holland u erop dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via deze link.

Beveiliging persoonsgegevens
Het Jensen Genootschap Holland neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Dit betekent o.a. dat alleen het bestuur toegang tot alle gegevens heeft, dat vrijwilligers van de vereniging alleen toegang hebben tot de data die voor hen van belang is, en dat de opslag in een beveiligde omgeving plaatsvindt.

mei 2018